La fònnasinå

gh'érå 'na òltå 'na fònnasinå
cutinå migninå del tintirilinå
l'e 'ndàdå a tö 'l làt
cotàt mignàt del tinterelàt
la gh'à mitit sö la credènså
cotènså minènså del tinterelènså
gh'è pasàt de lé 'na moscå
petoscå del tintereloscå
la gh'å bi-it förå töt el làt
cotàt mignàt del tinterelåt
alùrå gh'è gnit a càså il so òm
cotòm mignòm del tinterelòm
el gh'a dit: en do él el làt?
cotàt mignàt del tinterelàt
l'érå söla credenså
cotènså mignènså del tinterelènså
gh'è pasàt de lé 'na moscå
petoscå del tintereloscå
e la gh'à bi-it förå töt el làt
cotàt mignàt del tinterelàt
alùrå chel òm
cotòm mignòm del tinterelòm
el gh'à ciapàt un bastù
cutù mignù del tintirilù
el ghe l'a dàt söla schénå
à la fonnasinå
cutinå migninå del tintirilinåHome Page© 1995 by grabriele.chiesa@iol.itInizio - Start